O nas

Stowarzyszenie „POKOLENIA” Wybrzeża Gdańskiego  powstało w 1992 r. w wyniku inicjatywy przekształcenia ówczesnej Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego, działającej przy Zarządzie Wojewódzkim  ZSMP w Gdańsku. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • ocalić od zapomnienia historię i wartości lewicowego ruchu młodzieżowego,
 • propagować  historię PRL-u, tak głęboko wpisaną w naszą rzeczywistość,
 • nieść pomoc każdemu z nas który tej pomocy oczekuje i na nią liczy.

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia  wraz ze statutem złożono w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w październiku 1992 r. Sąd przyjął przedstawiony mu Statutu i dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń w marcu 1993 r.  Od  tego momentu istnieje samodzielne prawnie zarejestrowane Stowarzyszenie „Pokolenia” Wybrzeża Gdańskiego.
W dniu 28 sierpnia 2009 r. Stowarzyszenie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 000033570 . W roku 2012 Stowarzyszenie nasze uzyskało statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Nadanie tego statusu umożliwia m.in. samodzielnie prowadzić różnych projektów społecznych w tym tych współfinansowanych przez Unię Europejską.

Pierwszym Prezesem Zarządu był kol. Bolesław Napieraj a od 1993 r. Przewodniczącym  na Walnym Zgromadzeniu Członków został wybrany kol. Andrzej Różański , który funkcję tą pełni do chwili obecnej  (potwierdzanej wyborem na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków). Od momentu powstania kierowanie pracą Stowarzyszenia prowadzili koleżanka i koledzy wymienieni w zakładce „O nas”.

Minione lata to wielokierunkowe działania programowe zawarte w uchwałach  Walnych Zgromadzeń do których zaliczyć trzeba  coroczne spotkania „Pokoleń”, w tym m. innymi z okazji 50 – lecia powstania Związku Młodzieży Polskiej  a także 50-lecia powstania  ZMS i ZMW w których uczestniczyli liczni działacze byłych organizacji (jest to kontynuacja spotkań organizowanych przez Komisję Historyczną od 1986 r.). Stowarzyszenie angażowało się we wspieranie swoich członków w różnych kampaniach wyborczych, m.in. w 1993 r. kol. Krzysztof Brzeziński jako kandydat „Pokoleń” na liście SLD uzyskał mandat posła RP, a w 2001 r. taki mandat uzyskał kol. Andrzej Różański .

W latach 1994-2002 członkowie Pokoleń z naszej rekomendacji pełnili funkcje radnych różnych szczebli m.in. w Gdańsku kol. Jan Kryger, prof. Kazimierz Gorczyński, w Tczewie kol. Halina Daniel  i Henryk Etmański, w Gdyni kol. Andrzej Różański. Z kolei w Pucku kol. Zdzisław Jaroni w ramach komitetu wyborczego Sojusz-Pokoleń został mianowany Wiceburmistrzem.

W  okresie od powstania Stowarzyszenie prowadziło szereg przedsięwzięć m.in. w 1995 r. w Gdańsku – Sobieszewie  zorganizowaliśmy sesję popularno – naukową na temat „50-lecie ruchu młodzieżowego na Wybrzeżu Gdańskim” w której uczestniczyło 120 osób, w tym  m.in. prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, prof. Kazimierz Gorczyński, kierownik katedry Historii UG –prof. Lech Mokrzycki a także członkowie naszego Stowarzyszenia   dr hab. Izydor Sobczak, dr Ryszard Zagłoba, dr Iwona Sitkiewicz- Icha. Plonem sesji było m.in. opracowanie kilku komunikatów i przygotowanie materiału do przyszłego wydawnictwa ( z różnych przyczyn nie zostało zrealizowane).
W czasie istnienia Stowarzyszenia współtworzyliśmy wiele programów społecznych, które były praktycznie wykonywane m.in. przez takie podmioty jak:

 • Fundacja Społeczna Młodych – Projekt Klub Spotkań Kobiet 1994 – 1999 r. – Prowadzący A. Odrobińska
 • Fundacja Społeczna Młodych – Szkolenia telemarketerów 8 kursów – Kierownik projektu B. Stąporek
 • Fundacja Społeczna Młodych  -Szkolenia dla kobiet uczestniczących w wyborach samorządowych 1994 – Uczestniczyło w nim 180 osób – kandydatek do Samorządu – Prowadzący A. Odrobińska
 • Fundacja Społeczna Młodych  – Szkolenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem zawodowym 4 kursy – Prowadzący  B. Stąporek  i J. Kryger

Przedsięwzięcia samodzielne :

 • Szkolenia dla młodzieży „pro-europejskiej” B. Stąporek  J. Kryger  ( 1997-1999)
 • Współpraca w przygotowaniu wydawnictwa dot. praw kobiet – Fundacja Społeczna Młodych
 • Organizacja w latach 1999-2004 tzw. białych niedziel w powiecie Puckim kol. M. Kużel
 • Organizacja w latach 1999-2000 tzw. Białych niedziel w Gdyni Kol. M. Kużel i M. Falkowski

Realizacja projektu  „Wolontariat 60 + dla organizacji  pozarządowych” przy współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna, w ramach projektu uformowanie grupy wolontariuszy w wieku 60+, dla których przeprowadzono działania szkoleniowo-doradcze oraz kontaktowano ich z organizacjami poszukującymi wolontariuszy. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie i warsztaty psychologiczne przygotowujące do  pracy w charakterze wolontariusza 48 osób zamieszkałych w Trójmieście.

Organizacja grup  w Gdańsku i Gdyni  – zajęcia komputerowe i językowe.

Stworzenie biblioteki społecznej zachowującej opracowania tyczące okresu PRL – w rezultacie pozyskano 1537 tytułów , stworzono katalog elektroniczny posiadanych pozycji..

„Bookcrossing” (inicjatywa tzw. uwalniania książek, krążenia książek) od 2008 r– idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Książki te są wystawiane w siedzibie Stowarzyszenia Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego

Serwis internetowy Stowarzyszenia, uruchomiono 01 grudnia 2009 r. niedziałający kilka miesięcy w roku 2013, w grudniu 2013 r. uruchomiony ponownie.

Planujemy poświęcić łamy serwisu internetowego odkłamywaniu historii,  publikując materiały własne lub  z innych źródeł jak np.  Przegląd, Forum Klubowe, Res Humana i inne. Wychodząc naprzeciw najbardziej palącej potrzebie naszych czasów będziemy umieszczać również wywiady  z ciekawymi osobowościami PRL.

Wprowadzimy kalendarium PRL, zawierające informacje o najważniejszych budowach, inwestycjach, danych  statystycznych tamtego okresu, historię zakładów pracy – w większości nieistniejących- z materiałów archiwalnych

Stowarzyszenie Nasze współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, współuczestnicząc w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jednym z przykładów jest projekt „Daj sobie szansę- pomóż innym”, który realizowany był do czerwca 2013 r. wspólnie z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Tematyka tych projektów pozwala rozpoznawać i przeciwdziałać pogłębiającemu się rozwarstwieniu  społeczeństwa, problemom bezrobocia, wykluczenia społecznego. W jego ramach przeszkolono 28 osób dając podwaliny do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej lub uzyskania zatrudnienia w odpowiednich placówkach.

Współpracujemy z Stowarzyszeniem Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w Sopocie które realizuje misję budowy społeczeństwa obywatelskiego, a nadto prowadzi monitoring przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej. Dzięki tej wieloletniej współpracy członkowie naszego Stowarzyszenia mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy prawnej, a często prowadzenia przez Obywatelskie Biuro Interwencji ich spraw przed organami władzy publicznej, czy też przed sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

S T A T U T       

UCHWAŁA

Dodaj komentarz